Onderzoek

eDAVID voert tegenwoordig onderzoek uit in volgende domeinen:


1. Bouwen van een digitaal depot

Voor de stand van zaken zie publicaties digitaal depot.

2. Standaarden voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitaal cultureel-erfgoedgegevens (2009-2010)

In samenwerking met PACKED vzw werkt eDAVID aan een digitale publicatie voor standaarden voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitaal cultureel-erfgoedgegevens. De publicatie en dit project willen tegemoet komen aan de bepalingen van het Cultureel-erfgoeddecreet dat aangeeft dat ‘alle initiatieven met betrekking tot digitalisering gebeuren volgens de algemeen aanvaarde internationale en desgevallend door de Vlaamse Regering opgelegde standaarden’ en dit voor alle beoogde types van cultureel-erfgoedorganisaties.eDAVID voerde in het verleden volgende onderzoeksprojecten (mee) uit:

1. Digitale duurzaamheid bij overheden (FWO-project, 2000-2003)

DAVID (Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten) was het eerste onderzoeksproject over digitale duurzaamheid bij overheden in Vlaanderen. DAVID was een project van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het Max Wildiersfonds en verliep in een samenwerkingsverband tussen het stadsarchief Antwerpen en het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven. Het doel van dit project was het samenstellen van een vademecum over digitaal archiveren.

Meer informatie: http://www.edavid.be/davidproject/ (archiefversie website)

2. Digitaliseren cultureel erfgoed (cDAVID, 2004-2007)

De focus van het onderzoeksproject cDAVID lag op de bewaring en ontsluiting van Vlaams digitaal cultureel erfgoed in archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Speciale aandacht werd gevestigd op het digitaliseren van cultureel erfgoed, zoals foto's, polaroids en geluidsarchieven.

Dit project had de steun van de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.

Meer informatie: http://www.edavid.be/cdavid/cdavid/ (archiefversie website)

3. Data-archief voor sociale wetenschappen (2006-2008)

In opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid werd een haalbaarheidsstudie voor de organisatie of inrichting van een data-archief voor de sociale wetenschappen uitgevoerd.

Achtergrond: Sociale en andere wetenschappers verzamelen empirisch materiaal waarop ze hun analyses baseren. Doorgaans blijven deze gegevens na het afsluiten van het onderzoek ongebruikt liggen en dreigen voor altijd verloren te gaan. Gelet op de investeringen die vereist zijn om deze data te produceren en de vaak unieke wetenschappelijke waarde die deze bronnen bevatten, lijkt het aangewezen om deze reeksen toe te vertrouwen aan een instelling (dataarchief) die de bronnen archiveert en ter beschikking stelt.

In dit onderzoek werd samengewerkt met de Cellule Interfacultaire de Technolgy Assessment (CITA) en het Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID) van de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (FUNDP).

De resultaten zijn na te lezen in de publicatie Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen.

4. Kwaliteitseisen voor 'digital born' erfgoed (2006-2009)

Dit project had tot doel archiverings- en/of depotfunctionaliteiten aan te bieden voor e-mails, websites en weblogs. eDAVID ontwikkelde haar expertise verder en verspreidde deze onder de doelgroep. Dit hield zowel de functionele aspecten van digitaal archiveren als de organisatorische en juridische aspecten ervan in. Met dit project richtte zich eDAVID specifiek tot organisaties, verenigingen, auteurs, kunstenaars en particulieren die een belangrijke bijdrage leveren tot het Vlaams cultureel leven. Digital Depot werd gesteund door de Vlaamse overheid in het kader van ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.

Meer informatie: http://www.edavid.be/digitaaldepot/ (archiefversie website)