logo digitaal depot vliegend één nul één
Digitaal Depot - vzw eDAVID [ links ]
[ projectbeschrijving ]
een overzicht van doelstellingen, beoogde effecten en resultaten en een beschrijving van de doelgroep.
meer...>
[ publicaties ]
de publicaties en documentatie die specifiek in het kader van dit project aangemaakt zijn.
meer...>
[ zelf aan de slag ]
een samenhangend thematisch overzicht voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met digitaal archiveren.
meer...>
Een selectie van verwijzingen naar interessante aanverwante projecten en naar de partners in dit project.
project partners
aanverwante projecten
Digitaal archiefdepot
 • E-Depot: Het Gemeentearchief Rotterdam en de Archiefschool startten in 2004 een gezamenlijk project om een digitaal depot voor opslag en ter beschikking stelling van digitale informatie-objecten te realiseren. Op de projectsite is een beschrijving van resultaten terug te vinden.
Projecten rond het archiveren van websites
 • LiWA (Living Web Archives): Project dat in 2007 aan de start is gegaan met een aantal Europese partners binnen het Seventh Framework Programme van de Europese Unie. LiWA beoogt een nieuwe generatie methodes van 'capture', bewaring en ontsluiting van webinhoud te ontwikkelen met als doel de betrouwbaarheid, samenhang en interpreteerbaarheid van webarchieven te verbeteren. Grote aandacht zal besteed worden aan audiovisueel streaming en de inhoud van het 'social web'.
 • Project Webarchivering: Project van de Koninklijke Bibliotheek Nederland met het doel nationale websites te archiveren en duurzaam toegankelijk te maken.
 • International Internet Preservation Consortium (IIPC): Internationaal consortium met als doel kennis en informatie van het internet te bewaren en toegankelijk te maken voor toekomstige generaties. Om dit doel te bereiken engageert zich een groeiende groep van leden (bibliotheken, archieven, musea, erfgoedinstellingen) in projecten en werkgroepen.
Projecten rond het archiveren van streaming media
 • VidArch: Dit project ontwikkelt oplossingen en tools voor het bewaren van contextinformatie van digitale videobestanden. Een taak is het archiveren van YouTube video's en bijhorende context met betrekking tot de VS-presidentsverkiezingen 2008.
Archieven van websites en digitaal materiaal
 • European Archive: Europese non-profit organisatie die sinds 2006 aan het verzamelen en toegankelijk maken van gedigitaliseerd en 'digital born' cultureel erfgoed werkt. European Archive werkt samen met bibliotheken, musea en het initiatief Internet Archive. De groeiende collectie is online te raadplegen.
 • UK Web Archiving Consortium: Een consortium van Britse instellingen dat werkt rond het selectief archiveren van nationale websites.
 • Archipol: Project van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, dat gericht is op de archivering van de websites van Nederlandse politieke partijen. Het archief is online toegankelijk voor gemachtigde gebruikers.
 • Internet Archive: Amerikaans initiatief dat sinds 1996 grootschalig webcontent en ander 'digital born' materiaal archiveert en online beschikbaar stelt. De groeiende collectie is online te raadplegen.
 • PANDORA Australia's Web Archive: Een (groeiende) collectie van Australische online publicaties. Het archiveren en online ter beschikking stellen van de websites gebeurt sinds 1996 door de National Library of Australia en nu ook in samenwerking met 9 andere Australische bibliotheken en andere culturele organisaties.
Vlaamse projecten rond digitaal cultureel erfgoed
 • BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen): Dit project speelt in op de problematiek rond het bewaren en ontsluiten van multimediaal materiaal uit de cultuur-, erfgoed-, en mediasector. De projectdoelstellingen zijn gericht op gebruikersnoden, selectieprocedures, metadatastandaarden, bestandsformaten, auteursrechten en verschillende aanbod- en distributiemogelijkheden voor multimediale data.
Europese projecten rond digitaal cultureel erfgoed
 • Europeana: Dit project ontwikkelt een website in prototype die toegang geeft tot 2 miljoen digitale objecten. De website is gelanceerd in november 2008. De inhoud van deze Europese digitale bibliotheek is een selectie uit het beschikbare digitale materiaal van deelnemende Europese musea, bibliotheken, archieven en audiovisuele collecties. Het project loopt onder het eContentplus programma van de Europese Commissie.
 • ATHENA: ATHENA is één van de voorbereidende projecten van Europeana. ATHENA richt zich op het voorbereiden van de koppeling van digitale collecties van grotere culturele instellingen uit de lidstaten van Europeana. Binnen Athena worden bestaande praktijken ondermeer omtrent metadatagebruik, omgang met rechten en gebruik van thesauri geanalyseerd en vertaald naar tools, richtlijnen en aanbevelingen.
 • Numeric: Deze studie heeft tot doel om de vooruitgang van de digitalisering van het Europese cultureel erfgoed te meten.
 • MICHAEL/ MICHAELplus: Dit project heeft tot doel om binnen Europa nationale initiatieven rond digitalisering van cultureel erfgoed te integreren in een gemeenschappelijke online-portaal.
 • PLANETS: Heeft tot hoofddoel praktische services en tools te ontwikkelen om op lange termijn toegang tot het digitaal cultureel en wetenschappelijk erfgoed te garanderen. Het project wordt gecoördineerd door de British Library.
 • CASPAR: Onderzoek, implementatie en verspreiding van oplossingen voor een infrastructuur ter bewaring van digitale objecten uit de culturele wereld, kunst en wetenschap. Basis hiervoor is het OAIS-referentiemodel. Het project beoogt ondermeer geavanceerdere mogelijkheden voor toegang en terugvinden van digitale objecten op Europees niveau.
 • DigitalPreservationEurope (DPE): Project dat loopt onder het Sixth Framework Programme van de Europese Unie. Centraal staat de samenwerking tussen verschillende Europese initiatieven rond het duurzaam bewaren van digitaal cultureel en intellectueel erfgoed. Een belangrijk doel is de coördinatie van dergelijke initiatieven te verbeteren om een effectieve bewaring van digitaal erfgoed te verzekeren. DPE bouwt voort op ERPANET onderzoek.
 • BRICKS: Heeft het integreren van bestaande digitale resources tot een gemeenschappelijk en gedeeld digitaal museum/archief tot doel. Na afloop van dit Europese project in 2007 blijft BRICKS Community als netwerk van culturele erfgoedinstellingen en onderzoekscentra bestaan om de resultaten van het project te evalueren en verder uit te bouwen.


.: een logo edavidproject :.